Wniosek do wypełnienia
(Spółka Akcyjna S.A.; Komandytowo-Akcyjna S.K.A.)

1. Podstawowe informacje o podmiocie:

Spółka reprezentowana przez 1 :

|1 Sposób reprezentowania powinien być zgodny z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka może być reprezentowana także przez prawidłowo umocowanego pełnomocnika.

2. Informacje o Przedsiębiorstwie:

|3 Duże przedsiębiorstwa – dot. sektorów związanych z reindustrializacją: 1/ IT (J.62 -Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana); 2/ motoryzacyjny (w szczególności: PKD C.29 -Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli; Inne rodzaje działalności związane z produkcją, handlem, dystrybucją oraz naprawą pojazdów samochodowych i motocykli; z uwzględnieniem obszaru elektromobilności określonego PKD 27.11, 27.12, 27.20, 27.90 oraz e-busów i samochodów elektrycznych); 3/ przemysł mody i innowacyjnych tekstyliów,  4/ odzysk materiałowy surowców (PKD 38 -Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców); 5/ żywność wysokiej jakości (PKD 10 - Produkcja artykułów spożywczych, za wyjątkiem PKD 10.9 Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt); 6/ chemiczny (PKD 21 - Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych); 7/ przemysł lotniczo-kosmiczny (PKD 30.3 - Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn).

Wielkość zatrudnienia (w przeliczeniu na pełne etaty RJP):

W ostatnim okresie sprawozdawczym
W poprzednim okresie sprawozdawczym
W okresie sprawozdawczym za drugi rok wstecz od ostatniego okresu sprawozdawczego

Obroty ze sprzedaży netto (w euro na koniec roku obrotowego):

W ostatnim okresie sprawozdawczym
W poprzednim okresie sprawozdawczym
W okresie sprawozdawczym za drugi rok wstecz od ostatniego okresu sprawozdawczego

Suma aktywów bilansu (w euro):

W ostatnim okresie sprawozdawczym
W poprzednim okresie sprawozdawczym
W okresie sprawozdawczym za drugi rok wstecz od ostatniego okresu sprawozdawczego

3. Wnioskowana kwota:

4. Preferowana forma pomocy:

5. Adres mailowy do kontaktu:

6. Oświadczenia i zgody: